14-Dec-2018Farmington, NM+16 milesDogs for Adoption
Adopt Sheamus a White Nice Pyrenees / Border Collie / Mixed dog in Farmington, NM (24054724) spayed/neutered
14-Dec-2018Farmington, NM+16 milesDogs for Adoption
Adopt Heidi a Black Mixed Breed (Medium) / Mixed dog in Farmington, NM (24056298)
14-Dec-2018Farmington, NM+16 milesDogs for Adoption
Adopt Morris a White Mixed Breed (Medium) / Mixed dog in Farmington, NM (24055910) spayed/neutered
14-Dec-2018Farmington, NM+16 milesDogs for Adoption
Adopt Carol a Tan/Yellow/Fawn Mixed Breed (Medium) / Mixed dog in Farmington, NM (24042832)
14-Dec-2018Farmington, NM+16 milesDogs for Adoption
Adopt Christian a Tan/Yellow/Fawn Mixed Breed (Medium) / Mixed dog in Farmington, NM (24042467)
14-Dec-2018Farmington, NM+16 milesDogs for Adoption
Adopt Bianca a Brown/Chocolate Mixed Breed (Medium) / Mixed dog in Farmington, NM (24042830)
14-Dec-2018Farmington, NM+16 milesDogs for Adoption
Adopt Aspen a Brown/Chocolate Mixed Breed (Medium) / Mixed dog in Farmington, NM (24042466)
13-Dec-2018Farmington, NM+16 milesDogs for Adoption
Adopt Kringle a Brown/Chocolate Mixed Breed (Medium) / Mixed dog in Farmington, NM (24039679)
12-Dec-2018Farmington, NM+16 milesDogs for Adoption
Adopt Cheer a Black Shepherd (Unknown Type) / Mixed dog in Farmington, NM (24028088)
12-Dec-2018Farmington, NM+16 milesDogs for Adoption
Adopt Jeremy a Tan/Yellow/Fawn German Shepherd Dog / Mixed dog in Farmington, NM (24027546)
12-Dec-2018Farmington, NM+16 milesDogs for Adoption
Adopt Scout a Brown/Chocolate Mixed Breed (Medium) / Mixed dog in Farmington, NM (23958992)
12-Dec-2018Farmington, NM+16 milesDogs for Adoption
Adopt Harley a White Mixed Breed (Medium) / Mixed dog in Farmington, NM (24021319)
12-Dec-2018Farmington, NM+16 milesDogs for Adoption
Adopt Flex's a Black Mixed Breed (Small) / Mixed dog in Farmington, NM (24027979)
12-Dec-2018Farmington, NM+16 milesDogs for Adoption
Adopt Cholla a White Mixed Breed (Small) / Mixed dog in Farmington, NM (24027977)
12-Dec-2018Farmington, NM+16 milesDogs for Adoption
Adopt Halley a White Mixed Breed (Large) / Mixed dog in Farmington, NM (24027547) spayed/neutered
12-Dec-2018Farmington, NM+16 milesDogs for Adoption
Adopt Helena a Brown/Chocolate Chesapeake Bay Retriever / Mixed dog in Farmington, NM (24027407)